KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, informujemy iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Damian Kierzkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Manutrag Sp. z.o.o. , NIP: 9592040534, REGON 388249055, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, zwanym dalej “Manutarg”.
  2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy której stronami są Manutarg oraz Państwo, a także dla celów podatkowych i rachunkowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia oraz wykonania umowy.
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Manutarg oraz w celu prawidłowego wykonywania umów o których mowa powyżej w niniejszej klauzuli informacyjnej,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

  1. Odbiorcami danych osobowych jest Manutarg w tym upoważnieni pracownicy tj. pracownicy administracyjni, firmy, z którymi podpisane są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania.
  2. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
  3. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli tu pozostaniesz uznamy że wyrażasz na to zgodę.

Przewiń do góry